डिप्लोमा तह डिप्लोमा-प्रमाणपत्र तहको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

डिप्लोमा तह Civil Engineering को रिजल्ट Download गर्नुहोश

https://bit.ly/3mgCI98

डिप्लोमा तह Forestry को रिजल्ट Download गर्नुहोश
https://bit.ly/2Y6l0Nq

डिप्लोमा तह Pharmacy को रिजल्ट Download गर्नुहोश
https://bit.ly/3ikbjC0

डिप्लोमा तह Agriculture को रिजल्ट Download गर्नुहोश
https://bit.ly/2Wt6LSl

Login Form

  • EMAIL:

  • PASSWORD:

Report